หน้าที่ในสิทธิ สิทธิในหน้าที่ ติดตามได้ทางสารคดี Someone...หนึ่งในหลาย

หน้าที่ในสิทธิ สิทธิในหน้าที่ ติดตามได้ทางสารคดี Someone...หนึ่งในหลาย

       ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่ถือว่าทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และต่างมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติควบคู่ไปด้วย ซึ่งในความเป็นจริง เราสามารถเป็นแบบนั้นได้หรือไม่ "Someone...หนึ่งในหลาย" วันเสาร์นี้ จะพาไปพบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยกัน

    สิทธิและหน้าที่เป็นสิ่งที่เรามีติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด แต่การใช้ "สิทธิ" ของแต่ละคน ก็ไม่ควรไปละเมิดสิทธิของคนอื่น ขณะเดียวกัน การรับผิดชอบต่อสังคม ถือเป็น "หน้าที่" ที่พึงกระทำ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาประเทศต่อไป   

    มีตัวอย่างจากเพจ แก้วใส : Daily life Story ที่เจ้าของเพจ พยายามที่จะสื่อสารเรื่องวัฒนธรรมอีสานผ่านการเล่าเรื่อง 3 ภาษา และสอดแทรกวิถีชีวิตที่สะท้อนถึงความเป็นอยู่ ระบบสาธารณูปโภค การศึกษา สิทธิขั้นพื้นฐาน นับเป็นการขับเคลื่อนทางความคิด ที่ช่วยให้คนชายขอบได้ออกมาส่งเสียง เพื่อสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม

    ทางด้านอาชีพสื่อสารมวลชน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 35 ก็ได้ระบุไว้ว่า สื่อสารมวลชนมีเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสาร หรือการแสดงความคิดความเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ไปละเมิด หรือกระทบสิทธิของผู้อื่น

    ไม่ต่างจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ อีกหนึ่งวิชาชีพที่ไม่เพียงคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณอย่างเข้มงวด หากแต่ยังต้องให้ความสำคัญเรื่องสิทธิของผู้ป่วยเป็นอันดับแรกเสมอ

    หันไปมองการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองบ้าง แน่นอนว่าทุกคนมีสิทธิ์คิดเห็นตามความเชื่อของแต่ละบุคคล แต่หากผู้ที่มีความเห็นต่างขั้วแล้วมีการไปละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น เช่น มีการปิดถนนเพื่อชุมนุม จนเกิดปัญหาการสัญจร และมีคนเดือดร้อน ซึ่งกลุ่มที่ไปละเมิดก็จะเป็นฝ่ายผิด  

    จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่าทุกคนมีโอกาสทำเกินหน้าที่ และอาจไปละเมิดสิทธิคนอื่นได้ตลอดเวลา แต่ถ้าทุกคนใช้สิทธิและหน้าที่บนพื้นฐานของความเคารพต่อกัน ก็น่าจะทำให้ปัญหาต่างๆ เบาบางลง และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้

    ติดตามสารคดี  Someone...หนึ่งในหลาย ตอน "หน้าที่ในสิทธิ สิทธิในหน้าที่" ทาง Facebook และ YouTube : สารคดี SOME ONE หนึ่งในหลาย