การเมืองเรื่องของใคร?

การเมืองเรื่องของใคร?

       หากมีการหาความหมายของคำว่า "การเมือง" คุณนึกถึงอะไร ? เป็นเรื่องของใคร? มีประโยชน์ในแง่ปัจเจกหรือไม่ ? ขอบเขตอยู่ตรงไหน เป็นเรื่องไกลตัว และไม่ใช่หน้าที่ของเราหรือเปล่า? ฯลฯ มาหาคำตอบร่วมกันใน Someone..หนึ่งในหลาย

    คำว่า "การเมือง" หลายคนเข้าใจว่าเป็นเรื่องของผู้แทนที่เราเลือกตั้งให้เข้าไปบริหารประเทศ หรือทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนเท่านั้น แต่แท้จริงแล้ว การเมืองยังมีความหมายที่กว้างไกลกว่านั้น   เพราะ "การเมือง" อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคน ผ่านระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เรื่อยไปจนถึงเรื่องส่วนตัว ครอบครัว และชีวิตคู่  

    ที่ผ่านมา การบริหารจัดการมีทั้งประสบความสำเร็จ คนในพื้นที่ต่างๆ อยู่ดีกินดี ทำมาหาเลี้ยงชีพได้อย่างเต็มที่ และมีความสุข แต่ก็มีตัวอย่างของผลกระทบจากนโยบายพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจของรัฐที่ จนชาวบ้านต้องออกมาประท้วง และเรียกร้องให้ทบทวนนโยบายให้ถูกต้องชอบธรรม 

    อย่างที่บ้านสวนกง ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นายกสมาคมรักษ์ทะเลจะนะ และเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น แกนนำที่ลุกขึ้นมาปกป้องทะเลที่พวกเกิดและเติบโตตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ให้ภาครัฐเห็นความจริงอีกด้าน และทบทวนแผนการพัฒนาเศรษฐกิจทางภาคใต้ตอนล่าง ให้จะเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ เพื่อสร้างเมืองต้นแบบด้านอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ว่าไม่ได้มีแต่ข้อดีไปทั้งหมด  

    นี่จึงเป็นการเมืองภาคประชาสังคม ที่เคลื่อนไหวเพื่อไม่ให้เกิดกระทบโดยตรงต่อคนในชุมชน ที่ประกอบอาชีพประมง และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ที่อาจถูกทำลายจนไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อีก 

    นอกจากเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแล้ว "การเมือง" ยังเป็นเรื่อง ของความสัมพันธ์ระหว่างวิถีและชีวิตของผู้คน อย่างนโยบายจัดระเบียบเมือง คืนทางเท้าให้ประชาชนของรัฐบาล ซึ่งแน่นอนว่าไปกระทบกับผู้ประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอย ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และกระเทือนไปถึงคนที่มีรายได้น้อยไปด้วย ที่ขาดช่องทางการจับจ่ายซื้อข้าวของในราคาประหยัด  ผู้ประกอบการร้านค้าจึงออกมาต่อรองถึงโอกาสทางเศรษฐกิจตัวเอง ให้ภาครัฐผ่อนปรน ซึ่งมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมเจรจาแก้ไข และหาทางออกร่วมกัน

    ยังมีเรื่องของครอบครัว การสมรส และชีวิตคู่ ทั้งคู่รักต่างเพศ คู่รักเพศเดียวกัน ล้วนอยู่ภายใต้กฎหมายที่มีการเมืองเข้ามามีบทบาทเช่นเดียวกัน จึงไม่ใช่เรื่องแปลก ที่จะเห็นกลุ่มคนมากมายลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเอง รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง 

    Someone...หนึ่งในหลาย จะชวนให้มองลึกลงไปว่า การเมืองที่ดีจะทำให้คนในสังคมอยู่กันอย่างสงบสุข ยุติธรรม เท่าเทียม และทั่วถึง ได้จริงหรือไม่ ติดตามได้ในตอน "การเมืองเรื่องของใคร"  เวลา 09.30 น. ทาง MCOT HD 30 รับชมย้อนหลังทาง Facebook และ YouTube : สารคดี SOME ONE หนึ่งในหลาย