องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก สานต่อโครงการ Life's Better with Dogs บริจาควัคซีนและอาหารสุนัข เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก สานต่อโครงการ Life's Better with Dogs บริจาควัคซีนและอาหารสุนัข เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

       เนื่องด้วยทุกวันที่ 28 กันยายนของทุกปี ได้กำหนดให้เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) จึงสานต่อโครงการ Life's Better with Dogs

    เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงความรุนแรงและอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงเห็นความสำคัญของการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคสัตว์สู่คนจากเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19 อีกด้วย

    สัตวแพทย์หญิงชนัดดา เครือประดับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวว่า “องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ทำงานในการขับเคลื่อนสังคม นโยบาย และปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ต่างๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีบทบาทในการทำงานด้านสัตว์ในชุมชน เช่น สุนัขและแมว โดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมและจัดการประชากรสุนัขอย่างมีมนุษยธรรม อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อให้คนและสัตว์อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยภายใต้โครงการ Life's Better with Dogs ซึ่งได้เริ่มการทำงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบ การจัดทำคู่มือสำหรับฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์เป็นผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการรณรงค์ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวจรจัด เป็นต้น โดยปีนี้เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) เราได้มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับกรมปศุสัตว์ เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดให้ปลอดโรคและยังทำให้ชุมชนปลอดภัยจากอันตราย พร้อมมอบอาหารสุนัขให้แก่วัดหัวคู้ จังหวัดสมุทรปราการและชุมชนดินแดง เพื่อช่วยเหลือในช่วงวิกฤษโควิด-19 อีกด้วย”

    ข้อมูลล่าสุดในปีนี้จากกรมควบคุมโรค เผยจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งสิ้น 5 รายทั่วประเทศไทย* และด้วยข้อจำกัดในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันในสัตว์เลี้ยงมีแนวโน้มที่ลดลง สัตว์ถูกทอดทิ้งมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของประชาชน ทั้งนี้สิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ คือ เรื่องสวัสดิภาพสัตว์และการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติตามแนวทางที่เรียกว่า CNVR ได้แก่ Catch คือ การจับสุนัขและแมว N คือ Neuter การทำหมัน V คือ Vaccinate การฉีดวัคซีน และ R คือ Return การนำกลับไปที่เดิม สิ่งเหล่านี้จะเป็นวิธีควบคุมจำนวนประชากรสุนัขที่ได้ผลและมีมนุษธรรม รวมถึงการสร้างสวัสดิภาพที่ดีให้กับสุนัขด้วยเช่นกัน

    สำหรับโครงการ Life's Better with Dogs ที่มุ่งรณรงค์และให้ความช่วยเหลือเพื่อให้สุนัขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไปมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง ตลอดจนลดปัญหาสุนัขจรจัดในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ในปีนี้องค์กรฯ ได้มอบวัคซีนฯ จำนวน 20,100 โดส ให้แก่กรมปศุสัตว์ อีกทั้งยังส่งมอบอาหารสุนัขและแมวจำนวนกว่าสองตัน ถวายแด่พระปริยัติวงศาจารย์ (ประชุม ปวโร) เจ้าคณะตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ เจ้าอาวาสวัดหัวคู้ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ผู้ดูแลนำไปเลี้ยงสุนัขจรจัดที่ถูกนำมาปล่อยทิ้งภายในวัดเป็นจำนวนมากกว่า 400 ตัว ซึ่งส่วนหนึ่งของสุนัขเหล่านี้ถูกนำมาทิ้งเนื่องจากเจ้าของได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 นอกจากนี้ยังได้มอบอาหารเพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ชุมชนดินแดงจำนวนรวมกันทั้งสุนัขและแมวเกือบ 400 ตัวอีกด้วย

*อ้างอิง https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=20344&deptcode=brc