ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้ สงกรานต์ สามี แหม่ม คัทลียา ล้มละลาย

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้ สงกรานต์ สามี แหม่ม คัทลียา ล้มละลาย

       ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ คําพิพากษาให้จําเลยล้มละลาย จําเลยที่ 2 "สงกรานต์ กระจ่างเนตร์" สามี แหม่ม คัทลียา

    เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คําพิพากษาให้จําเลยล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล. 2173/2563 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 2 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ความว่า ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ บริษัท ชาร์เตอร์เฮ้าส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด จําเลยที่ 1 นายสงกรานต์ กระจ่างเนตร์ จําเลยที่ 2 นางเบญจวรรณ กระจ่างเนตร จําเลยที่ 3 เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564

    จําเลยที่ 1 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ XXXXXXXXXXXXX มีอาชีพ บริษัท จํากัด มีสํานักงานตั้งอยู่ที่ 23 ซอยพหลโยธิน 11 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

    จําเลยที่ 2 เลขประจําตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X เกิดเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2516 มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่ 67/12 ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

    จําเลยที่ 3 เลขประจําตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X เกิดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2490 มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่ 697/22 ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

    ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564
    นาวิน พลชัย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

    ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.2173/2563 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 2 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ความว่า ด้วย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จําเลยทั้งสามล้มละลาย และศาลได้มีคําสั่งลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ บริษัทชาร์เตอร์เฮ้าส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด จําเลยที่ 1 , นายสงกรานต์ กระจ่างเนตร์ จําเลยที่ 2 และนางเบญจวรรณ กระจ่างเนตร จําเลยที่ 3 เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว

    จําเลยที่ 1 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ XXXXXXXXXXXXX มีอาชีพ บริษัท จํากัด มีสํานักงานตั้งอยู่ที่ 23 ซอยพหลโยธิน 11 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
    จําเลยที่ 2 เลขประจําตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X เกิดเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2516 มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่ 67/12 ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
    จําเลยที่ 3 เลขประจําตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X เกิดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2490 มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่ 697/22 ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

    ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลได้มีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

    อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคําคู่ความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สํานักงานบังคับคดี ซึ่งจําเลยมีภูมิลําเนาอยู่ ภายในกําหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคําสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ www.ratchakitcha.soc.go.th

    ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563
    เบญจา สุภานนท์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

Loading...