องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เปิดเผยรายงาน BBFAW ฉบับใหม่ ชี้โอกาสซีพีเอฟยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์มสู่เทียร์สูงสุด

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เปิดเผยรายงาน BBFAW ฉบับใหม่ ชี้โอกาสซีพีเอฟยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์มสู่เทียร์สูงสุด

       จากรายงานการจัดอันดับบริษัทที่มีการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์มหรือ The Business Benchmark on Farm Animal Welfare: BBFAW ในปี พ.ศ.2563 ได้เผยให้เห็นว่า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้เลื่อนขั้นจาก เทียร์ 4 ในปี พ.ศ.2562 ขึ้นมาอยู่ เทียร์ 3

    ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนด้านสวัสดิภาพสัตว์ โดยทางองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ยังมองเห็นถึงโอกาสที่จะพัฒนาไปอีกขั้นเพื่อขึ้นแท่นเป็นผู้นำด้านการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ในระดับสากล

    รายงาน BBFAW เป็นการจัดอันดับบริษัทชั้นนำระดับโลกจำนวน 150 บริษัททั่วโลก ด้านนโยบายการดำเนินงาน ด้านสวัสดิภาพสัตว์ โดยแบ่งออกเป็น 6 เทียร์ ระดับสูงสุดคือ เทียร์ 1 เป็นผู้นำการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Leadership) ไปจนถึงอันดับสุดท้าย เทียร์ 6 ไม่ปรากฏแผนด้านสวัสดิภาพสัตว์ในการดำเนินธุรกิจ (No evidence it’s on the business agenda) ซึ่งจำแนกเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

    1.การบริหารจัดการและนโยบาย (Management Commitment and Policy)
    2.ด้านธรรมาภิบาลและการจัดการ (Governance and Management)
    3.นวัตกรรมและความเป็นผู้นำ (Innovation and Leadership)
    4.การรายงานผลการดำเนินงานและผลกระทบ (Performance Reporting and Impact)  

    ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ซีพีเอฟ เป็นบริษัทหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ถูกจัดอันดับและได้มีการเลื่อนขั้น จากเทียร์ 5 ขึ้นมาเทียร์ 3 ในปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

    นางสาวเหมือนดาว คงวรรณรัตน์ ผู้จัดการโครงการสัตว์ฟาร์ม องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวว่า “ผลจากรายงานล่าสุดนี้ได้เผยให้เห็นถึงแนวโน้มการดำเนินธุรกิจพร้อมการปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีขึ้น สะท้อนถึงสถานะผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ระดับโลกได้เป็นอย่างดี และเรายังมองเห็นถึงโอกาสของการพัฒนาไปอีกขั้น เช่น การกำหนดนโยบายไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันโรคแบบรวมกลุ่มในสัตว์ฟาร์มในทุกสายการผลิต

    รวมถึงปรับปรุงแนวปฏิบัติภายในฟาร์มเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตสัตว์อย่างแท้จริง เช่น การไม่ตัดตอนอวัยวะลูกหมู ไม่ขลิบหู และเลือกใช้สายพันธุ์ไก่เนื้อที่เติบโตช้าลง ซึ่งทางองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ร่วมกับภาคีเครือข่าย และนักวิชาการได้ร่วมกันพัฒนา Farm Animal Responsible Minimum Standard (FARMS initiative) เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยขับเคลื่อนมาตรฐานขั้นพื้นฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์และมีความยินดีที่จะสนับสนุน ซีพีเอฟ และบริษัทผู้ผลิตอาหารอื่นๆในประเทศไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับกระแสความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก เพื่อนำไปสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืนและเป็นธรรมมากขึ้น”

    โดย ซีพีเอฟ ถือเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก และเป็นผู้จำหน่ายอาหารรายใหญ่ให้แก่ร้านค้าและร้านอาหารอื่นๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ จึงยิ่งต้องแสดงความเป็นผู้นำในการส่งมอบอาหารที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคและยังสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนด้วย ทางองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกมุ่งหวังที่จะเห็น ซีพีเอฟ ก้าวขึ้นสู่เทียร์ 1 ในการจัดอันดับครั้งต่อไป (รายงาน BBFAW เพิ่มเติม https://www.bbfaw.com/media/1942/bbfaw-report-2020.pdf )