"ธ.ออมสิน" มอบกว่า 3 ล้านบาท 6 โฮมเตย์ ยกระดับโฮมสเตย์ไทยสู่สากล ส่ง 6 ศิลปินดาราเป็นบัดดี้ พร้อมลงจอ

"ธ.ออมสิน" มอบกว่า 3 ล้านบาท 6 โฮมเตย์ ยกระดับโฮมสเตย์ไทยสู่สากล ส่ง 6 ศิลปินดาราเป็นบัดดี้  พร้อมลงจอ

        ธนาคารออมสิน จัดโครงการดีๆ ภายใต้แนวคิด GSB Smart Homestay เพื่อเฟ้นหาชุมชนต้นแบบที่มีความเข้มแข็ง ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

    โดยเตรียมสร้างรายการโทรทัศน์พร้อมกับดึงเหล่าศิลปินดารา อาทิ น้ำหวาน พิมรา เจริญภักดี , เฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้ ,  ตี๋ วิวิศน์ บวรกีรติขจร , อ๊อฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ , หนูเล็ก ก่อนบ่ายฯ และ ปอ อรรณพ ทองบริสุทธิ์ ร่วมสร้างสีสันเป็นบัดดี้ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนต้นแบบที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 6 แห่ง และมอบเงินทุนสนับสนุน ชุมชนละ 500,000 บาท อีกทั้งชุมชนที่ชนะเลิศจะได้เงินรางวัลเพิ่มเติม พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

    ซึ่งธนาคารออมสิน ได้ประกาศรายชื่อ 6 ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก ดังนี้
    - ชุมชนตลาดน้อยบางรัก  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร
    - ชุมชนบ้านหน้องขาว  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี
    - ชุมชนบ้านมุงเหนือ  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก
    - ชุมชนบ้านวังมน  อ.ภูผาม่าน  จ.ขอนแก่น
    - ชุมชนบ้านปรางค์นคร  อ.คง  จ.นครราชสีมา
    - วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำราด  อ.คีรีรัฐนิคม  จ.สุราษฎร์ธานี

    โครงการ “GSB Smart Homestay” เป็นการต่อยอดโครงการที่ผ่านๆมา เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาชุมชนที่มีความพร้อม และมีศักยภาพด้านสภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน อีกทั้งยังให้การสนับสนุนด้านความรู้ความเข้าใจ ในการที่จะเป็นโฮมสเตย์ที่มีมาตรฐาน โดยธนาคารออมสิน มีวัตถุประสงค์ คือพัฒนาศักยภาพชุมชนสร้างให้เกิดขึ้นเป็นโฮมสเตย์แห่งใหม่ ที่ได้มาตรฐาน พัฒนา ต่อยอด สร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรมความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ขยายโอกาสทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชน เพื่อยกระดับโฮมสเตย์ไทยสู่สากล โดยมีขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม คือ เปิดรับสมัครโฮมสเตย์จากทั่วประเทศ แล้วทำการคัดเลือกให้เหลือ 6 แห่ง โดยคณะกรรมการ และ ตัวแทนจากธนาคารออมสิน ลงพื้นที่สำรวจศักยภาพในการพัฒนา และสำรวจแหล่ง

    ท่องเที่ยวในชุมชน จัดทำประชาคม พร้อมมอบเงินสนับสนุน ชุมชนละ 500,000 บาท และตัวแทนชุมชนจะได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานโฮมสเตย์ต้นแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

    โดยรายการโทรทัศน์จะออกอากาศจำนวน 16 ตอน โดยจะนำเสนอภารกิจการพัฒนาโฮมสเตย์ 6 ด้านได้แก่ ด้านการบริหารจัดการชุมชน ด้านการตลาด ด้านการจัดการความสะอาด ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านการให้บริการ และด้านอัตลักษณ์ชุมชน ในรูปแบบรายการท่องเที่ยว โดยมี 6 ศิลปินดาราร่วมสร้างสีสัน โดยเล่าผ่านความเป็นท้องถิ่นนิยมสู่ความเป็นสากล สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆได้ใน Facebook Fanpage : ชุมชนประชารัฐออมสินสีชมพู

 

 

Loading...