28 กรกฎาคม 2562 คนไทยเข้าฟรี! "อุทยานแห่งชาติ" ทั่วประเทศ

28 กรกฎาคม 2562 คนไทยเข้าฟรี! "อุทยานแห่งชาติ" ทั่วประเทศ

       เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 กรมอุทยานแห่งชาติฯ ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ สำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ

    เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมถวายความจงรักภักดีสนองต่อพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรักความผูกพันของบุคคลในครอบครัว ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก : สำนักอุทยานแห่งชาติ - National Parks of Thailand
 

Loading...