ทำความรู้จัก 24 สาวงาม "มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2019" มีลุ้นไปชิงมงฟ้า

        มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2019 ประกาศผู้เข้ารอบ 24 คนสุดท้าย เต็มไปด้วยสาวงามโปรไฟล์เริด ที่มีประสบการณ์ในวงการบันเทิงและมีความสามารถทางภาษา ขนโครงการจิตอาสาช่วยเหลือสังคมมาต่อยอด Beauty with a purpose พร้อมชิงมงฟ้า เวทีมิสเวิลด์

หมายเลข 1 
ยิ้ม-ฐิติพร  พันธ์ไม้งาม 
อายุ 20 ปี
น้ำหนัก 52.2 กก.
สูง 166 ซม.
การศึกษา บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หมายเลข 2
grace- ชวัลลักษณ์  อังเกอร์
อายุ 25 ปี
น้ำหนัก 59.9 กก.
สูง 176 ซม.
การศึกษา BA business administration ,
Berkeley college NYC

หมายเลข 3
 เกรซ-นรินทร  ชฎาภัทรวรโชติ
อายุ 21 ปี
น้ำหนัก 54.5 กก.
สูง 173 ซม.
 การศึกษา ปี 4  ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

หมายเลข 4
 ซาร่าห์-ดวงเดือน คอลลินส์
อายุ 25 ปี
น้ำหนัก 50.5 กก.
สูง 168 ซม.
การศึกษา ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายเลข 5
 พลอย-ปรียาดา  บัวสมบุญ
อายุ 24 ปี
น้ำหนัก 49 กก.
สูง 168 ซม.
การศึกษา Chinese Medicine and acupuncture -Shanghai University of tradition Chinese Medicine - Shanghai, China

 หมายเลข 6
 แผ่นฟิล์ม-พมลชนก ดิลกรัชตสกุล
อายุ 21 ปี
น้ำหนัก 64 กก.
สูง 172 ซม.
การศึกษา ปี 4 อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเลข 7
 ฝุ้น-ปาลิน  นารดาสิริ
อายุ 24 ปี
น้ำหนัก 49 กก.
สูง 167 ซม.
การศึกษา ปี 4  นิเทศศาสตร์   มหาวิทยาลัยรังสิต

 หมายเลข 8
 แบม แบม-กนกพรรณ์   อมรเมธากิจ
อายุ 18 ปี
น้ำหนัก 65.8 กก.
สูง 180 ซม.
การศึกษา ปี1 คณะสังคมศาสตร์ สงเคราะห์ศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายเลข 9
 พลอย-ศรีสวรรค์  สุขีวัต
อายุ 23 ปี
น้ำหนัก 50.8 กก.
สูง 167 ซม.
การศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 หมายเลข 10
 ฟิล์ม-พภัสรณ์ จารุอัครพัฒน์
อายุ 21 ปี
น้ำหนัก 49.4 กก.
สูง 164 ซม.
การศึกษา มนุษยศาสตร์ สาขาดนตรีตะวันตกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 หมายเลข 11
 แอล-ลักขนาวัลย์ ประดับแก้ว
อายุ 22 ปี
น้ำหนัก 53.1 กก.
สูง 165.5 ซม.
การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 หมายเลข 12
 เหมยลี่-กัญจน์รัตน์ ตันติฤทธิพร
อายุ 24 ปี
น้ำหนัก 50.2 กก.
สูง 171 ซม.
การศึกษา อุตสาหกรรมการโรงแรม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หมายเลข 13
 แอนนา-แอนนา คอร์วีโน
อายุ 23 ปี
น้ำหนัก 58.4 กก.
สูง 177 ซม.
การศึกษา ศิลปะการแสดง  วิทยาลัยดนตรี
มหาวิทยาลัยสยาม

 หมายเลข 14
 มายด์-วีริสา  สุขวุรัติชัย
อายุ 25 ปี
น้ำหนัก 48 กก.
สูง 166 ซม.
การศึกษา นิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 หมายเลข 15
 พราว-ภูมิรัตน์ ภิงคารวัฒน์
อายุ 23 ปี
น้ำหนัก 51.4 กก.
ส่วนสูง 172 ซม.
การศึกษา Faculty of Law-Indiana University-United States of America

 หมายเลข 16
 จูจุ๊-นงนภัส ผ่องศรี
อายุ 20 ปี
น้ำหนัก 58.4 กก.
ส่วนสูง 169 ซม.
การศึกษา ปี3  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

หมายเลข 17
 น้ำว้า-พรนัชชา อารยะสัจพงษ์
อายุ 21 ปี
น้ำหนัก 56.8 กก.
สูง 170 ซม.
การศึกษา นิเทศศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเลข 18
 เนิส-ดุสิตา   ทิพโกมุท
อายุ 23 ปี
น้ำหนัก 47 กก.
สูง 169.5 ซม.
การศึกษา นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หมายเลข 19
 ลูกจัน-ศรัจจันทร์ พลอยบุศต์
อายุ 19 ปี
น้ำหนัก 55.8 กก.
สูง 169 ซม.
การศึกษา บริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หมายเลข 20
 เบสท์-วรวรรณ หวัง
อายุ 23 ปี
น้ำหนัก 51.6 กก.
สูง 174 ซม.
การศึกษา มัณฑนศิลป์  มหาลัยศิลปากร

หมายเลข 21
 โมเมย์-มาลินี  จันทร์รอด
อายุ 23 ปี
น้ำหนัก 51.7 กก.
สูง 175 ซม.
การศึกษา ปี3  เทคโนโลยีการจัดการ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หมายเลข 22
 แพร-จุฑามณี  พาราสิงห์
อายุ 23 ปี
น้ำหนัก 52 กก.
สูง 172 ซม.
การศึกษา ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมายเลข 23
 ฟาร์-ธมนวรรณ เนื่องตรีสาร
อายุ 23 ปี
น้ำหนัก 48.2 กก.
สูง 165 ซม.
การศึกษา นิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 หมายเลข 24
 ชมพู่-วรรณชรีภรณ์  บุญทัน
อายุ 24 ปี
น้ำหนัก 54 กก.
สูง 174 ซม.
การศึกษา วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

Loading...